Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái nỗ lực phòng, chống bệnh lao

18:53 | 23/03/2019 89 lượt xem