Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

18:52 | 15/01/2018 383 lượt xem