Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019

11:34 | 19/05/2019 78 lượt xem