Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái hướng tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII

20:22 | 14/01/2016 597 lượt xem