Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Sắc vàng hoa cải 3:17 Sắc vàng hoa cải 11:16 | 06/03/2018