Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Dấu ấn Yên Bái 22:44 Dấu ấn Yên Bái 21:00 | 11/06/2017