Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái đẩy mạnh phát triển cây ăn quả có múi theo hướng bền vững

19:46 | 13/08/2018 159 lượt xem