Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái đầu tư phát triển con giống trong chăn nuôi

19:39 | 03/07/2017 274 lượt xem