Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông

18:47 | 24/01/2018 478 lượt xem