Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Yên Bái cơ bản hoàn thành công tác thu thập thông tin dân cư

19:21 | 18/11/2018 278 lượt xem