Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xây dựng và phát triển văn hóa đọc

18:49 | 28/10/2018 492 lượt xem