Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản Yên Bái - Khó hay dễ?

19:04 | 15/07/2019 73 lượt xem