Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Vân Hội huyện Trấn Yên với nghị quyết phát triển thủy sản

19:45 | 02/06/2016 1,691 lượt xem