Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Kiên Thành tích cực triển khai đề án phát triển cây măng bát độ

17:22 | 13/09/2018 153 lượt xem