Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Khai Trung huyện Lục Yên phát triển chăn nuôi đại gia súc

19:31 | 07/12/2017 1,053 lượt xem