Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Xã Đại Minh phát huy vai trò của đảng viên trong xây dựng nông thôn mới

08:50 | 14/06/2019 59 lượt xem