Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Vũ Thu Hương - đằm thắm một giọng thơ

16:05 | 26/01/2019 1,722 lượt xem