Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

VNPT Yên Bái chủ động đảm bảo an toàn thông tin

19:58 | 08/07/2019 106 lượt xem