Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Việt Cường nỗ lực cán đích nông thôn mới

19:01 | 21/06/2018 285 lượt xem