Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Về vùng trái ngọt Khánh Hòa

15:27 | 15/01/2019 145 lượt xem