Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên tăng cường vai trò của Đảng trong các nhà trường

19:41 | 16/05/2019 109 lượt xem