Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên quyết tâm hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện

19:39 | 05/03/2019 247 lượt xem