Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ gắn với du lịch

18:59 | 08/07/2019 41 lượt xem