Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp

18:29 | 11/01/2019 175 lượt xem