Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Văn Yên đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn

19:49 | 25/11/2018 209 lượt xem