Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Vấn vương hương lúa La Pán Tẩn

09:42 | 14/10/2017 386 lượt xem