Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Cánh én mùa xuân 28:55 Cánh én mùa xuân 10:40 | 02/02/2017