Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Dấu ấn Yên Bái 22:43 Dấu ấn Yên Bái 09:49 | 09/01/2019