Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Minh Bảo vào xuân 7:03 Minh Bảo vào xuân 10:47 | 14/02/2018