Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.
Lời ca dâng Bác 32:14 Lời ca dâng Bác 10:05 | 16/05/2014
Về thăm Ngòi Tu 33:23 Về thăm Ngòi Tu 11:09 | 05/04/2014
Mùa xuân Yên Bái 00:00 Mùa xuân Yên Bái 17:49 | 04/02/2014