Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Vấn đề “giữ chuẩn” tại các đạt chuẩn NTM

20:09 | 19/10/2017 407 lượt xem