Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Vai trò của tổ hợp tác, hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp, nông thôn

18:46 | 20/05/2019 87 lượt xem