Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Vai trò của các cấp hội trong tham gia xây dựng nông thôn mới

19:42 | 06/12/2018 108 lượt xem