Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

19:54 | 22/08/2018 192 lượt xem