Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra công tác mặt trận năm 2018 cụm thi đua các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

20:10 | 06/12/2018 97 lượt xem