Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát tình hình thực hiện Luật HTX tại huyện Trấn Yên

18:30 | 21/03/2019 82 lượt xem