Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ủy ban MTTQ phát huy khối đại đoàn kết toàn dân

17:17 | 10/09/2018 326 lượt xem