Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ủy ban MTTQ huyện Trấn Yên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

19:16 | 22/05/2019 149 lượt xem