Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội năm 2019

19:12 | 10/06/2019 67 lượt xem