Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Ủy ban dân tộc gặp mặt đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái

19:36 | 12/07/2016 262 lượt xem