Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

UBND tỉnh đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội 9 tháng năm 2018

19:38 | 05/10/2018 694 lượt xem