Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tuổi trẻ Yên Bái sáng tạo xây dựng quê hương

19:15 | 22/03/2018 657 lượt xem