Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tuổi trẻ Trạm Tấu xung kích vì cuộc sống cộng đồng

19:18 | 02/06/2018 168 lượt xem