Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trưởng thôn hết lòng vì người dân

20:09 | 16/07/2019 189 lượt xem