Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trường Quân sự tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo

19:46 | 06/08/2018 218 lượt xem