Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Triển khai công tác Quân sự - Quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018.

19:18 | 07/08/2018 187 lượt xem