Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tre măng bát độ - Cây làm giàu của người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên

17:10 | 14/07/2019 103 lượt xem