Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trang TH TP Yên Bái số 2, tháng 8 năm 2018

19:53 | 31/08/2018 119 lượt xem