Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên: Thu nhập từ kén tằm đạt hơn 60 tỷ đồng

18:35 | 03/12/2018 95 lượt xem