Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Trấn Yên nỗ lực xây dựng trường chuẩn Quốc gia

19:04 | 07/10/2018 163 lượt xem